Báo cáo kiểm toán năng lượng khu vực thành phồ Hồ Chí Minh

Báo cáo kiểm toán năng lượng khu vực thành phồ Hồ Chí Minh

  • BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

    11-02-2022 // 1,113 lượt xem

    Kiểm toán năng lượng là một kiểm tra, khảo sát và phân tích các dòng năng lượng cho bảo tồn năng lượng trong một tòa nhà, một quá trình, hoặc hệ thống để giảm số lượng đầu vào năng lượng vào hệ thống mà không ảnh hưởng xấu đến đầu ra. Nói

    Chi tiết →