Tư vấn Đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường là việc xem xét, nhận dạng các vấn đề môi trường chính của dự án đầu tư trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi h

Ngày đăng: 08-02-2022

139 lượt xem

Tư vấn Đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Với phương châm phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, Do đó Luật Bảo vệ môi trường đã ra đời nhằm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng trách nhiệm bảo vệ môi trường trong sản xuất, hạn chế các tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Trước thực tế chung, đánh giá sơ bộ tác động môi trường là một khía cạnh hết sức quan trọng để nâng cao hiệu quả trong công cuộc về bảo vệ khi thực hiện dự án đầu tư.

1. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường:

 Định nghĩa đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường là việc xem xét, nhận dạng các vấn đề môi trường chính của dự án đầu tư trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi hoặc giai đoạn đề xuất thực hiện dự án đầu tư.

2. Căn cứ pháp lý

•   Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020

•   Nghị định 54/2021/NĐ-CP ban hành ngày 21/5/2021

3. Đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường là dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Bao gồm các dự án sau:

 - Dự án thuộc loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn;

       - Dự án thuộc loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

       - Dự án không thuộc loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

       - Dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại và dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài về làm nguyên liệu sản xuất;

       - Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

       - Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

       - Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất có quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

       - Dự án yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn;

4. Thời điểm đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Thời điểm đánh giá sơ bộ tác động môi trường được thực hiện trong giai đoạn:

•   Nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng.

5.   Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường

a) Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan;

b) Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án;

c) Nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực thực hiện dự án đầu tư theo các phương án về địa điểm (nếu có);

d) Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường;

đ) Xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đồng thời với hồ sơ đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

6.  Cơ quan tiếp nhận Báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường: 

  Cơ quan, tổ chức cá nhân đề xuất dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định thì phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đồng thời cùng với báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

7.  Bộ hồ sơ đánh giá sơ bộ tác động môi trường gồm:

Hồ sơ đánh giá sơ bộ tác động môi trường sẽ được xem xét đồng thời cùng với hồ sơ đề nghị xin chủ trương đầu tư của dự án do đó hồ sơ chỉ cần:

- Bản nội dung báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường thực hiện theo Khoản 2 Điều 3 nghị định 54/2021/NĐ-CP.

- Các giấy tờ pháp lý của dự án.

xem thêm về báo cáo đánh giá tác động môi trường 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: (028 22 142 126 - 0903 649 782 
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha